Medlemsbetingelser

1.Avtalegiro som betalingsmåte

Betaler er selv ansvarlig for å ha en godkjent avtalegiroavtale. Inntil en godkjent avtalegiroavtale foreligger, skal løpende trekk betales kontant eller manuelt i bank med korrekt KID. Avtalegiroavtale er en betalingsform hvor treningsavgiften belastes konto den 20.-25. i hver måned, for inneværende måned, uavhengig av startdato. Betaler forplikter seg til å ha dekning på konto ved trekktidspunktet. Ved manglende dekning på betalerens konto, vil man motta faktura på avdraget, ilagt et fakturagebyr.

2. Medlemsavtalens varighet

Treningsavtalen gjelder for innmeldingsmåneden og det antall måneder avtalen er påført på avtalens første side. Deretter løper avtalen måned til måned inntil en skriftlig oppsigelse foreligger, se punkt 5. fullmaktens gyldighetsperiode kan forlenges av Arena Treningssenter dersom avtalens betalingsforpliktelser ved oppsigelse ikke er oppfylt (se punkt 5, avsnitt 3 ) Medlemsavtaler er gyldige fra og med signaturdato. Kontantavtaler må fornyes av medlemmet gjennom tegning av ny avtale. Personer som ikke er myndige kan inngå avtale med Arena når foresatt kontrasignerer avtalen.

3. Årlig trekkbeløp for avtalegiroavtale

Beløpet som trekkes fra betalers konto i løpet av et år (beløpsgrensen) er månedsbeløp x 12, i tillegg til andre avtalte kostnader (for eksempel innmeldingsavgift og eventuelle kjøp i shop). Arena Treningssenter kan justere beløpsgrensen ved prisstigning, endringer i medlemsstatus, eller påløpte gebyrer. Eventuell prisstigning vil bli varslet av Arena Treningssenter.

4. Prisgaranti

Medlemsavtaler har normalt prisgaranti på det antall måneder avtalen løper. Deretter vil eventuell prisstigning som har vært i perioden tre i kraft. Dette forutsetter at det ikke er noe endring i status (se punkt 7) i løpet av denne perioden, eller endring i bedriftens subsidier ved bedriftsavtaler.

5. Oppsigelse av avtale/fullmakt

Det er en måneds oppsigelsestid for avtaler med månedlig betalingsordning. Fra og med skriftlig oppsigelse, er avtalen og eventuell tilhørende fullmakt gyldig ut oppsigelsesmåneden og ytterligere en måned. Utførte betalingstrekk blir ikke refundert med mindre man kan dokumentere at oppsigelse er innlevert innenfor tidligere frister og eller saksbehandlingsfeil begått av Arena. Medlemmet må selv si opp avtalen skriftlig til Arena Treningssenter. Bekreftelse på at oppsigelsen er godkjent vil bli tilsendt, normalt på SMS. Dersom medlemmet ikke har mottatt en slik bekreftelse innen 14 dager er det medlemmets ansvar å kontakte Arena Treningssenter for å forsikre seg om at oppsigelsen er mottatt og godkjent. Dersom medlemmet, ved avtalens utløp, ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser, kan ikke fullmakten sies opp før avtalen er oppfylt. Dersom avtalegirofullmakten sies opp av betaler eller betalers bankforbindelse før bindingstiden løper ut, eller avtalen misligholdes, forfaller samtidig hele kontraktens gjenstående beløp til betaling. Man ber om å være oppmerksom på at oppsigelse av betalingsfullmakten er en oppsigelse av betalingsformen og ikke en oppsigelse av avtalen med Arena Treningssenter.

6. Frysing av medlemskap

Medlemskapet kan fryses ved sykdom med legeerklæring eller ved graviditet/barselperiode. Videre kriterier er at man må ha betalingsavtale og har vært medlem i mer enn 6 måneder. Medlemmet kan etter endt bindingstid i løpet av en 12 måneders periode fryse medlemskapet i maksimum 2 måneder, ved innvilget søknad. Medlemmet kan ikke benytte seg av Arena Treningssenter eller Arena`s samarbeidspartnere i den perioden medlemskapet fryses. Skriftlig søknad sendes til post@arena-treningssenter.no . Frysing av ethvert medlemskap belastes med kr. 99,- pr fryst måned. VIP medlemskap kan fryses ved behov, uten kostnad, i inntil 3 mnd i året.

7. Medlemsstatus

Alle som har medlemsstatus; student, bedrift, arbeidsledig og andre rabatterte avtaler, må dokumentere sin status hvert år. Medlemmet er selv ansvarlig for å umiddelbart melde til Arena Treningssenter forhold som medfører endring av status, som for eksempel avslutning av studier eller avsluttet arbeidsforhold. Arena Treningssenter kan endre medlemmets status, uten varsel, dersom medlemmet ikke lenger er berettiget tidligere status betingelser.

8. Medlemmets rettigheter og ansvar

Medlemskapet gir rett til å benytte Arena Treningssenters lokasjoner og tilbud, samt samarbeidspartnere med Arena. Medlemskapet er personlig, men kan overføres i henhold til gjeldende regler for overføring av medlemskap. Medlemmet bekrefter ved signering av avtalen å være helsemessig skikket til å drive aktiv mosjon ved Arena Treningssenter. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at den trening medlemmet utøver er i samsvar med medlemmets helsemessige og fysiske forutsettinger.

9. Retningslinjer, plikter og forventninger / smittevern/ hygiene

Medlemmet forplikter seg til å rette seg etter anvisninger som gis av medarbeidere på Arena Treningssenter, og de regler som til enhver tid gjelder ved sentrene. Medlemmer får opplyst gjeldende retningslinjer ved innmelding og senere ved muntlig kommunikasjon og eller synlig informasjon i senteret. Smittevernregler er opplyst i form av oppslag i senteret, informasjonsskriv på www.arena-treningssenter.no og muntlig informasjon av instruktører/ ansatte i forbindelse med gruppetimer eller personlige timeavtaler. Dersom man ikke overholder smittevern eller hygiene krav og ikke innretter seg etter informasjon fra ansatt i Arena Treningssenter, vil man kunne vises bort fra senteret. Innbetalt treningsavgift refunderes ikke i slike tilfeller.

10. Arena treningssenter sine rettigheter og plikter

Arena Treningssenter vil til enhver tid forsøke å holde apparater og lokaler i best mulig stand. Arena Treningssenter kan benyttes i senterets til enhver tid gjeldende åpningstider. Arena Treningssenter fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold på sentrene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Arena Treningssenter fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader medlemmet pådrar seg som resultat av trening eller bruk av apparater.

11. Barn i treningssenteret

Barn har ingen adgang til treningsarealene. Arena Treningssenter har barnepass i bestemte tidsrom. Barnepass areal kan benyttes utover dette i senterets åpningstid, etter avtale, og på eget ansvar. Arena Treningssenter fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som en følge av opphold i barneparken, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

12. Mislighold

Ved mislighold av vilkårene i denne avtalen kan Arena Treningssenter si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, utbetalt treningsavgift forfaller til betaling umiddelbart. Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes to eller flere samtidige forfalte krav, vil Arena sperre tilgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalt krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

13. GDPR

Ved signering av denne avtalen samtykker du/dere som tilhører denne avtalen i at Arena Treningssenter tillates å oppbevare din kontaktinformasjon og annen berettiget informasjon som er hensiktsmessig for partene i forhold til betjening av avtalen og samtidig få informasjon om kampanjer eller annen nødvendig informasjon. Samtykke gjelder inntil en av partene skriftlig melder av.

14. Bedriftsavtale/ ansattavtale

Betingelsene i en bedriftsavtale/ansattavtale fremgår av avtalen og eventuelle avvik til ovennevnte punker, overstyres da av bedriftsavtalen/ansattavtalen.

Oppdatert 17.11.2020

Trivselsregler

 • Vi ønsker å ha et godt treningsmiljø - et smil er alltid et godt bidrag. 🙂
 • Bruk alltid medlemskortet til å registrere deg ved ankomst.
 • Bruk alltid rent treningstøy og innesko (sko skal ikke ha vært brukt utenfor eller i garasjeanlegg).
 • Vær forsiktig med bruk av parfyme/aftershave før du skal på trening.
 • Kle deg funksjonelt, og ta hensyn til hverandre. Bare føtter, bar overkropp eller bekledning som kan virke støtende, er ikke tillatt.
 • Ta med eget håndkle som dekker apparater og matter, og eventuelt til badstue.
 • Tørk av apparatene etter bruk. Papir og sprayflasker med desinfiserende såpe finner du plassert flere steder.
 • Rydd på plass utstyr og vekter etter bruk.
 • Det er ikke tillatt med kalkpulver/-blokk i treningslokalene pga inneklima. Vi selger flytende kalk i resepsjonen for de som ønsker å bruke det.
 • Flasker uten kork og drikkebegre er ikke tillatt utenom i resepsjonsområdet.
 • La andre benytte treningsapparatene når du har pause.
 • Barn under 13 år skal ikke oppholde seg i treningsstudioet. Medlemmer mellom 13 og 15 år kan trene alene etter å ha fått opplæring.
 • Kun instruktører, treningsveiledere og personlig trenere (PT) ansatt hos Arena får instruere og trene våre medlemmer på senteret.
 • Arena Treningssenter er et dopingfritt treningssenter, og har nulltoleranse for enhver bruk av dopingpreparater.
 • Personer som opptrer påvirket av alkohol/rusmidler vil bli bortvist fra Arena Treningssenter.
 • Hvis du har med deg mobiltelefon inn i treningslokalene så sett den på lydløs, og vis hensyn til andre hvis du bruker den til å spille musikk.
 • Det er ikke tillatt å fotografere/filme andre medlemmer uten deres samtykke.
 • Vennligst respekter senterets åpningstider og forlat lokalene innen stengetid.

GOD TRENING :-)

Club rules

 • We wish to have an enjoyable environment, and a smile is always a good contribution🙂
 • Always register your visit to the club by using your membership card.
 • Hygiene is very important! Always use clean clothes and indoor shoes. Other members will appreciate this.
 • Dress up functionally and pay attention to others. Shirtless training, bare feet or clothing that may be offensive to others, is not allowed.
 • When using our equipment, use a towel. This also applies to the sauna.
 • Wipe down the equipment after use. You can find paper towels and disinfectant soap several places in the gym.
 • Put the equipment and weights back after use. Not sure where something goes? Ask the staff!
 • Bottles without a cork and cups are not permitted except in the reception area.
 • Let others use the equipment when you are having a break.
 • Children under the age of 13 are not allowed in the gym area due to risk of injury.
 • Only instructors and personal trainers employed by Arena may instruct and train our members at the gym.
 • Arena is drug free fitness center and has zero tolerance for any use of performance enhancing drugs.
 • People who are under the influence of alcohol/drugs while exercisisng will be expelled from Arena.
 • Show consideration to others using personal music players and cell-phones. We appreciate if you put it on silent-mode.
 • Feel free to take selfies, but remember it is not allowed to publish pictures/videos of other people without their consent
 • Please respect the opening hours and leave the premises before closing.

Happy Training 🙂

Smittevern

Hvordan vi sammen gjør det trygt å trene

Hva gjør Arena?

 • Daglig renhold etter FHIs anbefalinger, inkludert fogging av alle kontaktflater.
 • Avstandsmerking på senteret. Utstyret er flyttet for å sikre anbefalt avstand.
 • Bookingsystem og maksantall, for å unngå trengsel og opprettholde avstandskrav.
 • Oppfordrer til kontaktløs betaling.
 • Lett tilgjengelig hånddesinfeksjon flere steder.
 • Reduserer antall deltakere på gruppetimer.
 • Endrer på enkelte gruppetimer for å redusere deling av utstyr.
 • Legger inn et kvarters pause mellom hver gruppetime for å hindre opphoping.
 • Rengjør gulv og utstyr mellom hver gruppetime.
 • Personlig trenerne og øvrig personal overholder alle smittevernregler og holder nødvendig avstand.
 • Av smittevernhensyn holdes barnepassen stengt inntil videre.

Hva gjør du?

 • Trener bare om du er symptomfri.
 • Vasker hender før og etter trening.
 • Holder minst én meter avstand til andre. To meter under trening med høy puls.
 • Følger smittevernrådene og holder en meters avstand også i garderober, dusj og badstu.
 • Unngår å klemme eller håndhilse – selv om det er lenge siden vi har sett hverandre.
 • Rengjør alle apparater og treningsutstyr etter bruk.
 • Nyter treningen. Vi har savnet deg!

Gruppetrening

Arena Treningssenter er kjent for å ha et godt gruppetreningstilbud, og vi er stolte av å ha noen av Norges mest erfarne instruktører med på laget vårt. Følg lenken under for å lese mer om timeutvalget, hvordan booke timer, eller for å se timeplanene.

Gruppetreningsinfo og timeplan

Personlig trening

Hvorfor personlig trening? -Skal du pusse opp badet ditt bruker du sannsynligvis en faglært rørlegger. Trenger du å reparere bilen din tar du den til et bilverksted. Kroppen din fortjener like god omsorg som huset ditt eller bilen din - bruk en fagperson når du skal komme i form. Vårt PT-team kan hjelpe deg med det meste, enten du skal ned i vekt, opp i vekt, løpe en maraton, sykle Nordsjørittet, trene deg opp etter skade, fødsel eller sykdom, eller bare trenger hjelp til å utvikle gode vaner. Våre PT-er besøker også bedrifter og har frisktrening for de ansatte hos bedriften. Løpeteknikk, ryggskole, PT-grupper, mor & barn trening er andre ting vi kan tilby - ta gjerne kontakt for å få vite mer.

En PT kvalitetssikrer treningen din og sørger for motivasjon, variasjon, progresjon og riktig intensitet. Dette gir raskere, bedre og mer varige resultater. Ikke minst gjør det treningen GØY!

Alle medlemmer får minimum1 time med personlig trener inkludert i medlemskapet når de melder seg inn, avhengig av type medlemskap du har valgt.

Arenas PT team

Red Zone

Arena Red Zone er vårt egetutviklede treningskonsept for ekstra høy forbrenning og ytelse. Red Zone er utviklet og kvalitetssikres jevnlig av vår in house fysioterapeut. Du får hjelp til å yte max i forhold til ditt treningsnivå - alle kan være med på disse timene.

Treningen er høy intensitets intervall trening (HIIT) hvor du brenner maksimalt med kalorier på minimalt med tid. Du veksler mellom korte intervaller og aktiv hvile som gjør at du klarer å yte hardere enn ved vanlig kondisjons og styrketrening. Små grupper gjør at du får samme effekt og opplevelse som når du trener med en personlig trener. Alle får personlig oppfølging hver økt. Vi hjelper deg å pushe grensene!

Følg den røde streken fra resepsjonen til Red Zone. Oversikt over timene finner du i timeplanen.

 • Bring it on!
 • Burn max calories!
 • Expand your limits!
 • High intensity!


Arena Red Zone

Vil du bli medlem?

Her kan du enkelt bli medlem på ditt Arenasenter

Bli medlem