Medlemsbetingelser

1.Avtalegiro som betalingsmåte

Betaler er selv ansvarlig for å ha en godkjent avtalegiroavtale. Inntil en godkjent avtalegiroavtale foreligger, skal løpende trekk betales kontant eller manuelt i bank med korrekt KID. Avtalegiroavtale er en betalingsform hvor treningsavgiften belastes konto den 20.-25. i hver måned, for inneværende måned, uavhengig av startdato. Betaler forplikter seg til å ha dekning på konto ved trekktidspunktet. Ved manglende dekning på betalerens konto, vil man motta faktura på avdraget, ilagt et fakturagebyr.

2. Medlemsavtalens varighet

Treningsavtalen gjelder for innmeldingsmåneden og det antall måneder avtalen er påført på avtalens første side. Deretter løper avtalen måned til måned inntil en skriftlig oppsigelse foreligger, se punkt 5. fullmaktens gyldighetsperiode kan forlenges av Arena Treningssenter dersom avtalens betalingsforpliktelser ved oppsigelse ikke er oppfylt (se punkt 5, avsnitt 3 ) Medlemsavtaler er gyldige fra og med signaturdato. Kontantavtaler må fornyes av medlemmet gjennom tegning av ny avtale. Personer som ikke er myndige kan inngå avtale med Arena når foresatt kontrasignerer avtalen.

3. Årlig trekkbeløp for avtalegiroavtale

Beløpet som trekkes fra betalers konto i løpet av et år (beløpsgrensen) er månedsbeløp x 12, i tillegg til andre avtalte kostnader (for eksempel innmeldingsavgift og eventuelle kjøp i shop). Arena Treningssenter kan justere beløpsgrensen ved prisstigning, endringer i medlemsstatus, eller påløpte gebyrer. Eventuell prisstigning vil bli varslet av Arena Treningssenter.

4. Prisgaranti

Medlemsavtaler har normalt prisgaranti på det antall måneder avtalen løper. Deretter vil eventuell prisstigning som har vært i perioden tre i kraft. Dette forutsetter at det ikke er noe endring i status (se punkt 7) i løpet av denne perioden, eller endring i bedriftens subsidier ved bedriftsavtaler.

5. Oppsigelse av avtale/fullmakt

Det er en måneds oppsigelsestid for avtaler med månedlig betalingsordning. Fra og med skriftlig oppsigelse, er avtalen og eventuell tilhørende fullmakt gyldig ut oppsigelsesmåneden og ytterligere en måned. Utførte betalingstrekk blir ikke refundert med mindre man kan dokumentere at oppsigelse er innlevert innenfor tidligere frister og eller saksbehandlingsfeil begått av Arena. Medlemmet må selv si opp avtalen skriftlig til Arena Treningssenter. Bekreftelse på at oppsigelsen er godkjent vil bli tilsendt, normalt på SMS. Dersom medlemmet ikke har mottatt en slik bekreftelse innen 14 dager er det medlemmets ansvar å kontakte Arena Treningssenter for å forsikre seg om at oppsigelsen er mottatt og godkjent. Dersom medlemmet, ved avtalens utløp, ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser, kan ikke fullmakten sies opp før avtalen er oppfylt. Dersom avtalegirofullmakten sies opp av betaler eller betalers bankforbindelse før bindingstiden løper ut, eller avtalen misligholdes, forfaller samtidig hele kontraktens gjenstående beløp til betaling. Man ber om å være oppmerksom på at oppsigelse av betalingsfullmakten er en oppsigelse av betalingsformen og ikke en oppsigelse av avtalen med Arena Treningssenter.

6. Frysing av medlemskap

Medlemskapet kan fryses ved sykdom med legeerklæring eller ved graviditet/barselperiode. Videre kriterier er at man må ha betalingsavtale og har vært medlem i mer enn 6 måneder. Medlemmet kan etter endt bindingstid i løpet av en 12 måneders periode fryse medlemskapet i maksimum 2 måneder, ved innvilget søknad. Medlemmet kan ikke benytte seg av Arena Treningssenter eller Arena`s samarbeidspartnere i den perioden medlemskapet fryses. Skriftlig søknad sendes til post@arena-treningssenter.no . Frysing av ethvert medlemskap belastes med kr. 99,- pr fryst måned. VIP medlemskap kan fryses ved behov, uten kostnad, i inntil 3 mnd i året.

7. Medlemsstatus

Alle som har medlemsstatus; student, bedrift, arbeidsledig og andre rabatterte avtaler, må dokumentere sin status hvert år. Medlemmet er selv ansvarlig for å umiddelbart melde til Arena Treningssenter forhold som medfører endring av status, som for eksempel avslutning av studier eller avsluttet arbeidsforhold. Arena Treningssenter kan endre medlemmets status, uten varsel, dersom medlemmet ikke lenger er berettiget tidligere status betingelser.

8. Medlemmets rettigheter og ansvar

Medlemskapet gir rett til å benytte Arena Treningssenters lokasjoner og tilbud, samt samarbeidspartnere med Arena. Medlemskapet er personlig, men kan overføres i henhold til gjeldende regler for overføring av medlemskap. Medlemmet bekrefter ved signering av avtalen å være helsemessig skikket til å drive aktiv mosjon ved Arena Treningssenter. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at den trening medlemmet utøver er i samsvar med medlemmets helsemessige og fysiske forutsettinger.

9. Retningslinjer, plikter og forventninger / smittevern/ hygiene

Medlemmet forplikter seg til å rette seg etter anvisninger som gis av medarbeidere på Arena Treningssenter, og de regler som til enhver tid gjelder ved sentrene. Medlemmer får opplyst gjeldende retningslinjer ved innmelding og senere ved muntlig kommunikasjon og eller synlig informasjon i senteret. Smittevernregler er opplyst i form av oppslag i senteret, informasjonsskriv på www.arena-treningssenter.no og muntlig informasjon av instruktører/ ansatte i forbindelse med gruppetimer eller personlige timeavtaler. Dersom man ikke overholder smittevern eller hygiene krav og ikke innretter seg etter informasjon fra ansatt i Arena Treningssenter, vil man kunne vises bort fra senteret. Innbetalt treningsavgift refunderes ikke i slike tilfeller.

10. Arena treningssenter sine rettigheter og plikter

Arena Treningssenter vil til enhver tid forsøke å holde apparater og lokaler i best mulig stand. Arena Treningssenter kan benyttes i senterets til enhver tid gjeldende åpningstider. Arena Treningssenter fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold på sentrene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Arena Treningssenter fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader medlemmet pådrar seg som resultat av trening eller bruk av apparater.

11. Barn i treningssenteret

Barn har ingen adgang til treningsarealene. Arena Treningssenter har barnepass i bestemte tidsrom. Barnepass areal kan benyttes utover dette i senterets åpningstid, etter avtale, og på eget ansvar. Arena Treningssenter fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som en følge av opphold i barneparken, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

12. Mislighold

Ved mislighold av vilkårene i denne avtalen kan Arena Treningssenter si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, utbetalt treningsavgift forfaller til betaling umiddelbart. Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes to eller flere samtidige forfalte krav, vil Arena sperre tilgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalt krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

13. GDPR

Ved signering av denne avtalen samtykker du/dere som tilhører denne avtalen i at Arena Treningssenter tillates å oppbevare din kontaktinformasjon og annen berettiget informasjon som er hensiktsmessig for partene i forhold til betjening av avtalen og samtidig få informasjon om kampanjer eller annen nødvendig informasjon. Samtykke gjelder inntil en av partene skriftlig melder av.

14. Bedriftsavtale/ ansattavtale

Betingelsene i en bedriftsavtale/ansattavtale fremgår av avtalen og eventuelle avvik til ovennevnte punker, overstyres da av bedriftsavtalen/ansattavtalen.

Oppdatert 17.11.2020

Vil du bli medlem?

Her kan du enkelt bli medlem på ditt Arenasenter

Bli medlem